Det europeiska CW-förbundet
EUROPEAN CW ASSOCIATION (EUCW)
Syfte och Konstitution

SYFTE

Syftet med EUCW är att skapa ett förbund av oberoende europeiska amatörradiotelegrafiklubbar. Genom att använda förbundet som en plattform, kan medlemsklubbar utbyta ideer och information, organiseras aktiviteter som innebär ömsesidigt deltagande och samarbeta i allmänhet för amatörradiotelegrafins främjande.

**********************************************************************

KONSTITUTION


ARTIKEL I
Namn och syfte med förbundet

Stycke 1. Förbundet är känt som "THE EUROPEAN CW ASSOCIATION" (EUCW) (Det europeiska CW-förbundet)
Stycke 2. Syftet med förbundet är: Genom samarbete mellan medlemsklubbarna, skapa ett stöd och uppmuntran till amatörradiotelegrafiaktivitet och att försvara sådan aktivitet när den hotas på något sätt.

 

ARTIKEL II
Medlemsskap

Stycke 1. Medlemmar i förbundet består av de klubbar som har skrivit på samarbetscertifikatet.
Stycke 2. Varje amatörradiotelegrafiklubb som tillhandhåller nöjaktiga bevis av att den har 100 eller fler licensierade personer som medlemmar kan ansöka om fullt (röstberättigat) medlemsskap i EUCW. Varje amatörradioklubb som tillhandahåller nöjaktiga bevis av att den har 5 till 99 licensierade personer som medlemmar kan ansöka om begränsat, (icke-röstberättigat) medlemsskap i EUCW. Ansökningar godkänns om ingen av medlemsklubbarna presenterar någon invändning.
Stycke 3. Det finns ingen medlemsavgift.
Stycke 4. Varje medlemsklubb får dra sig ur förbundet genom att skicka in en skriftlig anmälan om utträde.
Stycke 5. Varje medlemsklubb som konsekvent misslyckas att stödja EUCW-aktiviteter och misslyckas med att ge nöjaktiga garantier till ordföranden om framtida stöd, normalt efter en period av två år med brist på stöd, uteslutas från medlemsskap i EUCW. Ordföranden ansvarar för att anmäla dessa omständigheter till förbundet, via EUCW bulletinen, och att rekommendera avslutat medlemsskap om det anses tillämpligt.


ARTIKEL III
Styrning och Representation

Stycke 1. Förbundet är själv-styrande. Var tredje år skall en medlemsklubb med fullt medlemsskap i förbundet nominera EUCW-ordföranden. Sådana klubbar skall turas om att nominera ordföranden i enlighet med ordningen i följande lista. När en medlemsklubb inte kan nominera en ordförande vid rätt tid har den avgående ordföranden ansvaret att söka efter nomineringar från andra medlemsklubbar och att hålla en omröstning bland medlemsklubbarna om fler än en nominering tas emot.
LIST: SCAG; AGCW-DL; G-QRP; HSC, VHSC, BENELUX-QRP; INORC; HCC; BTC; UFT; SHSC; FISTS; FOC. Nya medlemsklubbar läggs till i slutet på listan efterhand som de blir fulla medlemmar i förbundet.
Stycke 2. Varje medlemsklubb representeras i förbundet av en utsedd EUCW-kontaktman (ECM) som måste kunna engelska.
Stycke 3. EUCW representeras officiellt av EUCW-ordföranden. EUCW-ordförandens mandatperiod är tre (3) år.
Stycke 4. Medlemsklubbar kan använda förbundets officiella emblem.

 

ARTIKEL IV
Kommunikation och information

Stycke 1. Det officiella språket för all kommunikation inom EUCW är engelska.
Stycke 2. Ordföranden skall skicka en EUCW-bulletin till alla EUCW-kontaktmän en gång var tredje månaden som innehåller nyheter och information i EUCWs intresse.
Stycke 3. Varje EUCW-kontaktman måste hålla alla andra EUCW-kontaktmän informerade om frågor som rör EUCWs intresse, normalt genom ordföranden och EUCW-bulletinen, men genom direkt kommunikation när tiden inte räcker till för att cirkulera viktig infomation med normala medel.
Stycke 4. EUCW-kontaktmän är ansvariga för att marknadsföra medvetenhet och stöd för EUCWs aktiviteter bland medlemmarna i deras egen klubb och uppmuntra samarbete mellan deras egna klubbar och andra EUCW-medlemsklubbar. De är också ansvariga för att publicera EUCW-aktiviteter i de nationella amatörradiotidningarna i deras egna länder.

 

ARTIKEL V
Tillägg

Stycke 1. Tillägg till konstitutionen kan föreslås från en medlemsklubb med fullt medlemsskap genom deras EUCW-kontaktmän eller av EUCW-ordföranden. Sådana tillägg kräver godkännande av åtminstone två tredjedelar av alla medlemsklubbar med fullt medlemsskap, uttryckt genom deras representanter (EUCW-kontaktmän), för att godkännas.

 

Utkastversion av Syfte och Konstitution. Reviderad november 1994.

Not: Se EUCW-historian för en komplett lista av medlemsklubbar och dagen för deras medlemsskap


Tillbaka till listan över EUCW-klubbar
Tillbaka till EUCWs startsida