Welcome to


The SCAG Annual Meeting 2017

The Annual Meeting 2017


Date: April 1st 2017 (no joke!)
Time: 1200 local time
Location: Eskilstuna, Munktellarenan

Here is the agenda in Swedish.


Vid årsmötet skall följande obligatoriska ärenden förekomma: 
1- Upprättande av närvarolista och kollationering av rösträtt. 
2- Val av mötesordförande och mötessekreterare 
 - samt justeringsman, som jämte ordföranden justerar protokollet. 
3- Godkännande av dagordningen och frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande. 
4- Styrelsens verksamhets- och kassaberättelse. 
5- Revisors granskningsberättelse. 
6- Frågan om styrelsens ansvarsfrihet. 
7- Val av styrelse enligt turordningslista. 
8- Val av revisor och revisorsuppleant.
9- Val av valberedning. 
10a- Verksamhetsplan 2017 
10b- Budget 2017
11- Behandling av inkomna motioner. 
12- Fastställande av årsavgift för nästkommande år. 
13- Nästa årsmöte. 

2017-01-20

*+*